تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - بیوانفورماتیك چیست
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
شنبه 30 تیر 1386

بیوانفورماتیك چیست

شنبه 30 تیر 1386

بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک علم نوینی است که در آن با استفاده از کامپیوتر، نرم افزارهای کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی سعی می‌گردد تا به مسائل بیولوژیکی بخصوص در زمینه‌های سلولی و ملکولی پاسخ داده شود در این علم با بکارگیری کامپیوتر سعی می‌گردد تا تحقیقات وسیعتری در خصوص پروتئین‌ها و ژنها بعمل آید. بدین ترتیب دو فعالیت برجسته‌ای که بیوانفورماتیک دانان به آن مشغول هستند پروتئومیک و ژنومیک می‌باشد. ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل دادها و اطلاعات ژنتیکی بخصوص ژنوم موجودات است. در حقیقت ژنوم را باید توالی کل DNA موجود در سلولهای یک جاندار دانست که بعنوان ماده ژنتیکی عمل می‌نماید و سبب بروز صفات وراثتی (فنوتیپ) می‌شود، با انتقال ماده وراثتی از یک نسل به نسل دیگر، صفات ارثی از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود. در موجوداتی که تولید مثل جنسی دارند، ژنها از طریق سلول جنسی نر (اسپرم) و سلول جنسی ماده (اووم) به نوزاد منتقل می‌شود. بطور خلاصه باید گفت که ژنومیک شامل توالی یابی و آنالیز ژنها و رونوشتهای آنها در یک موجود زنده‌است. پروتئومیک به آنالیز پروتئین‌های یک موجود زنده گفته می‌شود. علاوه بر ژنومیک و پروتئومیک، شاخه‌های دیگری از علوم زیستی وجود دارند که در بیو انفورماتیک از آنها استفاده می‌شود که عبارتند از : متابولومیک و ترانسکریپتومیک. در هرکدام از این بخش‌ها سعی می‌شود تا به سوالات و پیچیدگیهای علم حیات (زیست شناسی) پاسخ داده شود. در حوزه متابولومیک سعی می‌شود تا دادهایی که در خصوص متابولیتهای سلولی هستند مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل قرار گیرد و در علم ترانسکریپتومیک دادهایی که در خصوص رونویسی از روی DNA است مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. علم بیوانفورماتیک می‌تواند ابزاری در جهت توسعه تکنولوژی مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین باشد.برخی از محققین امروزی، فصل جدیدی در حوزه علم بیوانفورماتیک معرفی می‌کنند که نام آنرا زیست سیستم System-Biology نهاده‌اند. زیست سیستم یا دستگاه زیستی دست یافته جدیدی است که برای پاسخگوئی به مباحث پیچیده زیستی توسط محققان بکار می‌رود. زیست سیستم شامل برهمکنش میان ژنومیک و پروتئومیک و نیز داده‌های بیو انفورماتیک است که برای درک کامل از فعالیتهای سیستم‌های زیستی بکار می‌رود. امروزه شناخت توالی DNA به تنهائی پاسخگوی نیاز علمی دانشمندان زیست شناس نمی‌باشد بلکه مکانیسم عمل ملکولها و اجزاء سلولی به شدت مورد توجه قرار گرفته. تحقیقاتی که امروزه در زمینه سلولهای بنیادین، تمایز سلولی، بیان ژنها و نحوه عملکرد آنها و نیز نحوه عملکرد و همکاری کلیه اجزاء سلول مثل میتوکندی و یا پلاستها صورت پذیرفته به عنوان دادهای خام برای علم بیوانفورماتیک بکار میرود. امروزه علم زیست‌شناسی بسرعت رو به رشد است و در دل آن علوم جدیدی پدید می‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید لغات کلیدی زیر را جستجو نمائید: زیست سلولی زیست ملکولی ژنتیک ملکولی تمایز سلولی و دگردیسی جنین شناسی بیوتکنولوژی مهندسی ژنتیک مهندسی پروتئین نانوبیو تکنولوژی میکروبیولوژی وراثت و وراثت مادری....