تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - Iranian Conference on Bioinformatics
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
دوشنبه 24 تیر 1387

Iranian Conference on Bioinformatics

دوشنبه 24 تیر 1387

دومین همایش بیوانفورماتیک ایران

http://icb.ut.ac.ir