تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - بیونانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
جمعه 11 مرداد 1387

بیونانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک

جمعه 11 مرداد 1387

 بیونانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک مکمل رشته بیونانو تکنولوژی است یعنی بیوتکنولوژی به نانو تکنولوژی مدل ارائه میدهد و نانو تکنولوژی توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیکی میتواند به این سوالات بیولوتکنولوژیست ها پاسخ دهد.
نانوبیوتکنولوژی بیش از آنکه شاخه ای از بیوتکنولوژی باشد، شاخه ای از نانوتکنولوژی است. بیوتکنولوژی استفاده از سازواره های زنده در کاربردهای صنعتی مختلف است ولی نانوتکنولوژی استفاده از قابلیت های نانوتکنولوژی در کاربردهای زیستی است. بنابراین واژه نانوتکنولوژی نیز مانند واژه هایی چون "بیومکانیک" و "بیومتریال" به استفاده از تکنولوژی های مختلف در کاربردهای زیستی اشاره دارد و نه به استفاده از قابلیت های ارگانیزم های حیاتی در کاربردهای مختلف صنعتی. البته نانوتکنولوژی ابزاری کارآمد در پیشبرد بیوتکنولوژی بوده و نقش آن در توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی حائز اهمیت است، لذا بعضاً همانند "بیوانفورماتیک" به عنوان شاخه ای از بیوتکنولوژی نیز مطرح شده است. بنابراین نانوبیوتکنولوژی عبارت است از شاخه ای از نانوتکنولوژی که در زمینه های بیولوژی (ژنتیک مولکولی و سلولی) و بیوتکنولوژی کاربرد یافته است. بدین ترتیب نانوبیوتکنولوژی بعنوان یک رویکرد جدیید و همگرا کننده حوزه های مختلف علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و صنایع غذایی، محیط زیست، علوم پزشکی و بیوتکنولوژی بوده و کاربردهای فراوانی خواهد داشت.
نانوبیوتکنولوژی به ما اجازه می دهد تا اجزا و ترکیبات را داخل سلول ها قرار داده و مواد جدیدی را با استفاده از روش های جدید مثل خود اسمبلی بسازیم. در روش خوداسمبلی، برای سر هم کردن اجزا، نیاز به روبات یا ابزار دیگری نیست. ایجاد ساختارهایی بر مبنای DNA در علوم پزشکی، دارو سازی، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایجاد یک تحول و انقلاب جدید در این علوم خواهد بود.