تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - رشته انفورماتیک پزشکی با بیوانفورماتیک تفاوت دارد
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
چهارشنبه 7 مرداد 1388

رشته انفورماتیک پزشکی با بیوانفورماتیک تفاوت دارد

چهارشنبه 7 مرداد 1388

بیوانفورماتیک یعنی  داده پردازی زیستی
و دادههای زیستی شامل توالی های ژنوم و پروتئین و دادهای متابولیسمی و بیوشیمیایی است
ولی در رشته انفورماتیک پزشکی که امسال وزارت بهداشت در کنکور خود این رشته را گنجانده است تعریف این رشته  به این صورت است :جمع آوری، نگهداری، تحلیل، و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشکی وسلامت است


تعریف:

رشته و یا دانش انفورماتیک پزشکی دارای تعاریف متنوعی میباشد. به عنوان تعریفی جامع می توان گفت که دانش انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته ایست (Multidisciplinary) که از ترکیب علومی تشکیل شده است که هدف اولیه آنها جمع آوری، نگهداری، تحلیل، و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشکی وسلامت است. این علوم شامل رشته های مختلفی از دانش مانند علوم کامپیوتر وطراحی نرم افزار، دانش اطلاعات (Information Science)، شناخت شناسی (Cognitive Science)، مهندسی نیاز، مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر و .... می گردد. تصویر شماره 1 ارتباطات وسیع این رشته را با رشته های مختلف نشان می دهد.


با آنکه دانش کامپیوتر و اطلاعات (که با همدیگر دانش انفورماتیک را شکل می دهند) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزی می باشند، ولی از آنجا که علوم مرتبط با پزشکی و سلامت بزرگترین و پیچیده ترین گستره دانش را در دنیای فعلی اطلاعات و دانش فعلی جهان تشکیل می دهند، دانش انفورماتیک زیست پزشکی بصورت دانشی مستقل و آکادمیک شکل گرفته و توسعه یافته است.

زمینه های کلیدی تحقیقات در این علم عبارتند از:

درک چگونگی استفاده محققین و پزشکان از اطلاعات برای به انجام رساندن اهداف خود

مدلسازی از ساختارهای موجود بعنوان نماینده داده ها و اطلاعات که باعث میشوند تا ارتباط بین مفاهیم و اصطلاحات روشن تر شوند

توسعه و تکامل سیستمهای کمک تشخیصی کامپیوتری برای بهبود وضعیت درمان بیماران، تحقیقات زیست پزشکی، آموزش و مدیریت.

فهم و مخاطب قرار دادن گردش کار امور مرتبط، مدیریت، ارتباطات و مسائل مربوط به تقابل بین انسان و کامپیوتر

توسعه روشهائی برای ارزیابی مدلها و سیستمها نظیر تحقیقات خدمات بهداشتی و داده کاوی.