تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - پروژه بین المللی "هاپ مپ"(International "HapMap" Project
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
سه شنبه 11 خرداد 1389

پروژه بین المللی "هاپ مپ"(International "HapMap" Project

سه شنبه 11 خرداد 1389

پروژه بین المللی هاپ مپ" (International HapMap Project)

این پروژه شباهتها و تفاوتهای ژنتیکی در انسان را با مطالعه ژنهای منقرض شده در تمام جمعیتهای ساکن زمین نشان می دهد.
برای دست یابی به اطلاعات  این پروژه از سایت زیر استفاده کنید
http://www.hapmap.org

تاکنون "هاپ مپ" تنها برای شناسایی ارتباط میان ژنها و بیماریها مورد استفاده قرار می گرفت، اما اکنون این دانشمندان نشان دادند که این اطلاعات می توانند برای ردیابی نقشه تغییرات ژنتیکی جمعیتهای انسانی دورانهای گذشته نیز مفید باشند.

پروژه "هاپ مپ" تفاوتهای فردی را در یک  DNA که از "ژنهای چند ریختی" در یک "نوکلوتئد"(SNPs)  به دست آمده نشان می دهد و تاکنون در حدود 4 میلیون از مجموع 10 میلیون چندریختی را که در ژنوم انسان وجود دارد طبقه بندی کرده است.

این محققان با کمک این اطلاعات موفق شدند نشان دهند که انتخاب مثبت به طور فعال روی هزار و 800 ژن عمل کرده است که این تعداد ژن برابر با 7 درصد از میراث ژنتیکی انسان است.

نواحی اس ان پی های پیوسته به عنوان هاپلو تایپ خوانده میشود
این طرح هاپلوتایپ ها را در جمعیت های مختلف شناسایی میکند
لازم به ذکر است که دو انسان از لحاظ ژنتیکی 99.9 درصد به هم شباهت دارند و آن یک دهم درصد به تفاوتهای جزئی ژنتیکی میباشد
برای فراگیری بیشتر برای  پیرامون مستعد شدگی ژنتیکی که در بیماریهای رایج مانند بیماری  قلبی دریچه ای ،دیابت ، سرطان و ناهنجاریهای خود ایمنی و روانی مورد تاکید قرار میگیرد ،طرح هپ مپ منبع سود مندی را  فراهم خواهد کرد.

البته به نکات اخلاقی و ظریف این طرح ها باید توجه شود به همین دلیل اطلاعات این طرح ها به احتمال قوی در اختیار اشخاص خاصی قرار خواهد گرفت البته باز هم نگران کننده خواهد بود ،در بحث های بعدی اگر مجالی  باشد از خطرات اخلاقی این پروژها بحث خواهم کرد