تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - کتاب الکترونیکی بانکهای اطلاعاتی اولیه بیوانفورماتیک, GenBank ،Refseq ، SwissProt ،PIR ،UniProt ،PDB ، Entrez SRS
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
پنجشنبه 3 تیر 1389

کتاب الکترونیکی بانکهای اطلاعاتی اولیه بیوانفورماتیک, GenBank ،Refseq ، SwissProt ،PIR ،UniProt ،PDB ، Entrez SRS

پنجشنبه 3 تیر 1389

کتاب الکترونیکی در رابطه با بانکهای اطلاعاتی اولیه به زبان فارسی را در صفحه زیر ببینید
http://www.ibp.ir/el/____Primary_Databanks_ims/
فهرست مطالب موجود در این کتاب به شرح زیر هست
    * مقدمه
    * پایگاه داده‌ها چیست؟
    * انواع پایگاه داده ها
    * پایگاه‌ داده‌ها در علوم زیستی
    * پایگاه‌های اطلاعاتی اولیه داده‌های زیستی
    * پایگاه های اطلاعاتی اولیه توالی DNA
          o معرفی GenBank
          o پایگاه داده‌های Refseq
    * جستجوی متنی توالی‌های نوكلئوتیدی
    * پایگاه های اطلاعاتی اولیه توالی‌های پروتئینی
          o ۱- پایگاه اطلاعات پروتئینی SwissProt
          o ۲- پایگاه اطلاعات پروتئینی (PIR (Protein Information Resource
          o UniProt
    * پایگاه‌ داده‌های ساختار فضایی پروتئین‌ها
          o (PDB (Protein Data Bank
    * سامانه‌های بازیابی اطلاعات از پایگاه های داده‌ها
          o 1- Entrez
          o 2-(SRS (Sequence Retrieval System

این پایگاه‌ها حاوی اطلاعات توالی‌های DNA و پروتئین است كه به طور مستقیم از نتایج آزمایشگاهی حاصل شده‌اند (داده‌های تجربی یا ‌Experimental) و یا از تجزیه و تحلیل رایانه‌ای داده‌های موجود به دست آمده‌‌اند (داده‌های پیش‌بینی شده یا Predicted). در این نوع پایگاه‌ها مولکول‌های فوق با علائم یک حرفی شاخص نوکلئوتیدها و اسید های آمینه نوشته می شوند

در این کتاب الکترونیکی توضیحات جامع و کاملی را میابید
http://www.ibp.ir/el/____Primary_Databanks_ims