تبلیغات
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک - کتاب الکترونیکی بیوانفورماتیک شامل 7 فصل, کتابی رایگان و بسیار جامع
بیوانفورماتیك,bioinformatics,بیوانفورماتیک
تنها پایگاه آموزش بیوانفورماتیک به زبان فارسی,www.ibp.ir,این ویلاگ زیر مجموعه پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان میباشد به آدرس
جمعه 11 تیر 1389

کتاب الکترونیکی بیوانفورماتیک شامل 7 فصل, کتابی رایگان و بسیار جامع

جمعه 11 تیر 1389

کتاب الکترونیکی  ابزارهای بیوانفورماتیک  به شرح زیر در دست رس علاقه مندان قرار گرفته است

اطلاعات مناسب و فهرست به روز شده را در صفحه اختصاصی کتاب ببینید
برای مشاهده فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید


اگر لینکهای زیر غیر فعال بود وارد پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان بشوید و از طریق بخش کتب الکترونیک رایگان به کتابها دست رسی پیدا کنید
www.ibp.ir


فصلهای کتاب به شرح زیر میباشد:

فصل اول
این فصل را در آدرس زیر ببینید
http://ibp.ir/el/____Primary_Databanks_ims/index.html
معرفی پایگاههای اطلاعاتی اولیه و ابزارهای جستجو در آنها
مقدمه
پایگاه داده‌ها چیست؟
انواع پایگاه داده ها
پایگاه‌ داده‌ها در علوم زیستی
پایگاه‌های اطلاعاتی اولیه داده‌های زیستی
پایگاه های اطلاعاتی اولیه توالی DNA معرفی GenBank
پایگاه داده‌های Refseq
جستجوی متنی توالی‌های نوكلئوتیدی
پایگاه های اطلاعاتی اولیه توالی‌های پروتئینی ۱- پایگاه اطلاعات پروتئینی SwissProt
۲- پایگاه اطلاعات پروتئینی (PIR (Protein Information Resource
UniProt
پایگاه‌ داده‌های ساختار فضایی پروتئین‌ها (PDB (Protein Data Bank
سامانه‌های بازیابی اطلاعات از پایگاه های داده‌ها 1- Entrez
2-(SRS (Sequence Retrieval System

فصل دوم
این فصل را در آدرس زیر ببینید
http://ibp.ir/el/____BLAST_ims/index.html
همردیفی توالی ها و جستجوی BLAST
همردیفی دوگانه: (Pairwise Alignment)
امتیازدهی جایگزینی‌ها
امتیازدهی حذف و اضافه نمودن توالی ها
BLAST چگونه کار می کند؟
انواع BLAST

فصل سوم
این فصل را در آدرس زیر ببینید
http://ibp.ir/el/____Protein_Secondary_databanks_ims/index.html
معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی ثانویه و ابزارهای جستجو در آنها
مقدمه
الف) توالی‌های توافقی (Consensus sequence):
توالی‌های الگو و پروفایل: (Pattern & Profile sequences)
مدل های ماركوف نهفته (Hidden Markov Models)
ماتریكس‌ امتیازی بر مبنای موقعیت: (Position Specific Scoring Matrix)
بلوك‌های توالی (Blocks) و اثر انگشت‌ها (Fingerprint)
جستجوی همزمان در پایگاه‌های اطلاعاتی ثانوی پروتئینی
موقعیت‌‌یابی پروتئین‌ها در سلول

فصل چهارم
این فصل را در آدرس زیر ببینید
http://ibp.ir/el/_______Genome_Projects__Access_to_Their_Data_ims/index.html
معرفی پروژه‌های ژنوم و راه‌های دسترسی به اطلاعات آنها
مقدمه
تهیه نقشه‌های ژنومی
تهیه كتابخانه‌های ژنومی
تعیین توالی‌های ژنومی
بهره‌برداری از پایگاه های اطلاعاتی ژنومی 1- استفاده از نرم‌افزار MapViewer
2- پایگاه ژنومی Ensemble
۳- پایگاه ژنومی UCSC Genome Browser
پایگاه UniGene
پایگاه RefSeq
پایگاه Entrez Gene
یكنواخت سازی نام‌گذاری ژن‌‌ها
تنوع ژنومی (Genome Diversity) پایگاه داده‌های آلل‌های انسان یا OMIM
پایگاه داده‌های SNP) Single Nucleotide Polymorphism)
مقایسه‌های ژنومی (Comparative Genomics)
پایگاه های اطلاعات مقایسه‌ای ژنوم ها
مسائل اخلاقی، مذهبی و حقوقی پروژه‌های ژنوم

فصل پنجم
این فصل را در آدرس زیر ببینید
http://ibp.ir/el/5_Transcriptomics_ims/index.html
ترانسكریپتومیكس
مقدمه
شناسایی توالی‌های قابل رونویسی
دسترسی به داده‌های ترانسکریپتومیکس
سنجش میزان بیان ژن‌ها
دسترسی به داده‌های بیان ژن‌ها
References

فصل ششم
این فصل را در آدرس زیر ببینید
http://ibp.ir/el/_6_-__Proteomics_ims/index.html
پروتئومیكس
مقدمه
جداسازی پروتئین ها
شناسایی پروتئین ها
تعیین ویژگی های پروتئین‌ها
روش طیف‌سنجی جرمی
شناسایی تغییرات پس از ترجمه
دسترسی به داده‌های پروتئومیکس پایگاه SWISS-2DPAGE
پایگاه PeptIdent
پایگاه داده‌های جرم‌های پپتیدی Mascot
پایگاه داده‌های جرم‌های پپتیدی FindMod
بیشتر بدانید

فصل هفتم
این فصل را در آدرس زیر ببینید
http://ibp.ir/el/_7_-__Metablolomics________System_Biology_ims/index.html
متابولمیكس و سیستم بیولوژی
مقدمه
پایگاه KEGG
اطلس های متابولیسمی و نقشه های ژنومی
مسیر های متابولیمسی ExPASy

سوالات و مشکلات خود را در رابطه با هر قسمت از کتاب میتوانید در انجمن اینترنتی  پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان  به آدرس زیر مطرح کنید
www.ibp.ir/f
این کتاب الکترونیکی توسط پرتال بیوانفورماتیک ایرانیان انتشار یافته است و هر  گونه انتشار این نسخه الکترونیکی به صورت چاپی ممنوع میباشد
کاری از بابک باباعباسی
babakbabaabasi@gmail.com